Privaatsus ja andmetöötluse tingimused

1.    Käesolevad privaatsus ja andmetöötluse tingimused (edaspidi nimetatud kui privaatsustingimused) reguleerivad Waymark OÜ (edaspidi nimetatud kui WAYMARK OÜ) ja kasutajate vahelisi suhteid, mis puudutavad kasutajate isikuandmeid ja nende töötlemist.
2.    WAYMARK kogub ja töötleb kasutajate isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud õiguspärastel eesmärkidel, lähtudes kasutajate õigustest ja huvidest. WAYMARK teeb kõik selleks, et kogutud isikuandmed oleksid õiged, piisavad ja asjakohased, lähtudes eesmärgist pakkuda WAYMARK’I kasutajatele parimat teenust. WAYMARK töötleb isikuandmeid ka selleks, et täita õigusnormidest ja aktidest tulenevaid nõudeid.
3.    WAYMARK kogub teavet mitmel viisil. Kõigepealt kogub WAYMARK teavet, mille kasutaja ise annab. Isikuandmete kogumisel ja töötlemisel piirdub ALMIC vähimaga, mis on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks.  
4.    Eriliigilisi isikuandmeid WAYMARK ei töötle.
5.    WAYMARK võimaldab ligipääsu kasutaja isikuandmetele üksnes enda töötajatele, kes on saanud vastava väljaõppe ning Eesti Interneti Sihtasutuse esindajatele. Kõnealustel isikutel on õigus isikuandmeid töödelda vaid ulatuses, mis on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks. 
6.    WAYMARK kasutab kasutaja kohta kogutud teavet teenuste pakkumiseks, haldamiseks, kaitsmiseks ja täiustamiseks ning uute teenuste arendamiseks. Lisaks kasutab WAYMARK teavet rämpsposti ja pahavara tuvastamiseks ja kasutajale kohandatud sisu pakkumiseks, esitades kasutajale asjakohasemaid otsingutulemusi.  
7.    WAYMARK kasutab kasutajate e-posti aadresse, et teavitada kasutajaid kaupade ja teenuste tingimustest, andes muuhulgas teada kavandatavatest muudatustest või täiustustest. Reklaami edastamiseks ega teisetel turunduseesmärkidel WAYMARK kasutajate e-posti aadresse ei kasuta.  
8.    WAYMARK ei jaga klientide isikuandmeid kolmandate ettevõtete, organisatsioonide ja isikutega, välja arvatud juhul, kui WAYMARKIL on kasutaja nõusolek, tegu on süsteemi administraatori, haldaja või majutajaga ja info jagamine on möödapääsmatu või kui WAYMARK on selleks kohustatud kehtivate õigusaktide kohaselt. Kui isikuandmeid edastatakse kolmandasse riiki (see tähendab mitte Euroopa Liidu liikmesriiki), tagab WAYMARK piisavad kaitsemeetmed isikuandmete kaitseks.   
9.    WAYMARK teavitab kasutajat olulistest turvariskidest, sealhulgas kasutajaga seotud andmete vargusest ning sissemurdmisest WAYMARK’I valdustesse. Kõnealustest asjaoludest teavitab WAYMARK ka Andmekaitse Inspektsiooni. Samuti võtab WAYMARK tarvitusele vajalikud meetmed tekkinud olukorra tagajärgede leevendamiseks ning analoogsete riskide maandamiseks.  
10.    WAYMARK vaatab regulaarselt privaatsus ja andmetöötluse tingimused üle, viies need vastavusse uute kehtestatud õigusnormide ja -aktidega. Klienditingimusi muutes ei vähenda WAYMARK privaatsuseeskirjadest tulenevaid klientide õigusi ilma kliendi enda nõusolekuta. WAYMARK teavitab kliente tingimuste muudatustest ette mõistlik aeg enne muudatuste jõustumist. 
11.    Kui WAYMARK on seotud ühinemise, omandamise või muu sellesarnase tehinguga, on klientide isikuandmete konfidentsiaalsus jätkuvalt kaitstud. WAYMARK teavitab aktiivseid kliente, kui neile hakkavad kehtima uued privaatsuseeskirjad. Isikuandmete edastamisel lisab WAYMARK võimaluse korral andmete juurde teabe, mis võimaldab hinnata isikuandmete õigsust, täielikkust, usaldusväärsust ja asjakohasust.  
12.    WAYMARK tagab, et isikuandmete töötlemine toimub kooskõlas kehtivate õigusnormide ja -aktidega. 
13.    EISi isikuandmete kasutamise alused on kirjeldatud lingil https://www.internet.ee/domeenid/eis-i-isikuandmete-kasutamise-alused